Regulamin

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS „SOKRATES”
REGULAMIN


§ 1.

Cele konkursu „SOKRATES”

1. Konkurs jest organizowany przez firmę B. J. Creative Training dla uczniów zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.
2. Celem konkursu jest:
1) wyrabianie umiejętności twórczego myślenia, rozwijanie zainteresowań poznawczych
i uzdolnień uczniów,
2) integracja młodzieży i motywowanie do współzawodnictwa,
3) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,
4) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki na wyższych etapach edukacyjnych.

§ 2.
Ustalenia ogólne

1. W roku szkolnym 2019/2020 firma B. J. Creative Training organizuje dla uczniów szkół podstawowych II OGÓLNOPOLSKI KONKURS „SOKRATES” z przedmiotów: biologia, chemia, ekologia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język polski, język niemiecki, matematyka, przyroda, wiedza o społeczeństwie.
2. Konkursy obejmują treści określone w programach merytorycznych.
3. Informacje o programach merytorycznych, zadania konkursowe, karty odpowiedzi, informacje o czasie i miejscu przeprowadzenia konkursów oraz wyniki wysyłane są do szkół e-mailem, oraz umieszczane na stronie internetowej konkursu.

§ 3.
Organizacja konkursów

1. Terminy przeprowadzania konkursów dla gimnazjów i szkół podstawowych określa Harmonogram Konkursu.
2. Do konkursu szkołę można zgłosić do dnia 30.01.2020 r. wysyłając zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu www.bjct.pl.  W zgłoszeniu należy podać liczbę uczestników, przedmiot i dane szkoły. Opłatę należy uiścić na konto organizatora do 31.01.2020r., zadania konkursowe i karty odpowiedzi zostaną rozesłane do szkół do 28.02.2020r.
3. Konkursy organizowane są w formie jednego etapu przeprowadzanego w formie pisemnej - czas trwania to 60 minut. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Ocenie podlega każde pytanie i za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Zadania są zamknięte, jedna odpowiedź jest poprawna. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, którą szkolny organizator konkursu zakleja zaraz po zakończeniu konkursu. Do koperty należy dołączyć dowód wpłaty za udział. Uczeń z testu może otrzymać maksymalnie 30pkt. Karty odpowiedzi wysyłane są do organizatora konkursu. Niezwłocznie po zakończeniu konkursu nauczyciel wypełnienia protokół konkursu dostępny na stronie www.bjct.pl .
4. Dyrektorzy szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie, są współorganizatorami etapu szkolnego i powołują Szkolne Komisje Konkursowe.
5. Programy merytoryczne, zadania i odpowiedzi opracowane są przez specjalistów z poszczególnych dziedzin, współpracujących z firmą B. J. Creative Training.
6. Za ochronę tajemnicy treści zadań konkursowych i odpowiedzi odpowiedzialni są Dyrektorzy Szkół.


§ 4.

Zasady uczestnictwa w konkursach

1. Konkurs „SOKRATES” jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim, płatnym. Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 7zł/os, pokrywają go uczestnicy konkursu. Zebrane pieniądze organizator przeznacza na nagrody i organizację konkursu.
2. Do konkursu, o którym mowa § 2. pkt.1., przystępują uczniowie szkół podstawowych z terenu całej Polski. Każdy uczeń może wziąć udział w jednym, w kilku bądź we wszystkich konkursach wnosząc wpisowe za każdy z nich oddzielnie.
3. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. Do konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń, jeżeli wcześniej uiścił na konto organizatora 46 1050  1025 1000 0092 5997 1662 ING Bank Śląski opłatę uczestnictwa 7zł/os w terminie określonym w Harmonogramie Konkursu. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku niestawienia się ucznia na konkurs.
4. Uczniowie przystępujący do konkursu „SOKRATES” muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie organizowanym przez firmę B. J. Creative Training.
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu „SOKRETES”, w tym publikowanie wyników na stronie internetowej. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania i do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
6. Uczniowie przystępujący do konkursu obowiązani są okazać legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
7. Niestawienie się ucznia w terminie przeprowadzania konkursu, spóźnienie o więcej niż 15 minut, zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez organizatora miejscu pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie. Dopuszczalne jest spóźnienie na konkurs do 15 minut tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uczestnik za zgodą Przewodniczącego może być dopuszczony do zawodów, ale bez możliwości wydłużenia czasu trwania konkursu.
8. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Komisji może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).
9. Członkowie Komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich komentować w czasie trwania konkursu.
10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego przebiegu konkursu Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę.
11. W trakcie trwania konkursu, zabrania się posiadania przy sobie podręczników, książek i wszelkich urządzeń elektronicznych. W przypadku stwierdzenia posiadania przez ucznia wyżej wymienionych przedmiotów Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę.
12. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów konkursu, nawet w przypadku przedstawienia przez uczestnika konkursu zaświadczenia lekarskiego.
13. Dla uczniów niepełnosprawnych dostosowuje się warunki i miejsca pracy do ich potrzeb. O dostosowanie wnioskuje rodzic/opiekun prawny, przedkładając dyrektorowi szkoły właściwą dokumentację. Wprowadzone dostosowania nie mogą naruszać zasad samodzielnej pracy ucznia jako uczestnika konkursu.

§ 5.
Prace uczestników konkursów

1. Prace uczestników konkursów na wszystkich etapach są kodowane imieniem i nazwiskiem ucznia.
2. Karty odpowiedzi wysyłane są na adres siedziby firmy niezwłocznie po zakończeniu konkursu.
3. Rozkodowanie prac dokonywane jest przez pracowników firmy po ich sprawdzeniu, zweryfikowaniu i zatwierdzeniu ostatecznej oceny.
4. Uczestnika dyskwalifikują:
1) inne, niż przewidziane, zasady kodowania prac,
2) używanie korektora,
3) pisanie ołówkiem lub innym ścieralnym przyborem do pisania,
4) niesamodzielność wykonywania zadań.
5. Prace uczniów - karta odpowiedzi są oceniane przez pracowników firmy B. J. Creative Training według ustalonego, jednolitego modelu odpowiedzi i schematu punktowania, uwzględniającego jedynie punkty wyrażone liczbą całkowitą. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń uzyskuje 1pkt, za błędną lub za zaznaczenie kilku odpowiedzi uczeń nie dostaje punktów. Nie są przyznawane punkty ujemne.


§ 6.

Tryb odwoławczy

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice lub prawni opiekunowie uznają, że praca została oceniona niezgodnie z modelem odpowiedzi i schematem punktowania, mogą złożyć pisemne odwołanie od wyników oceny do organizatora konkursu w terminie 4 dni roboczych od otrzymania wyników. W razie pozytywnego rozpatrzenia odwołania uczeń otrzymuje dodatkowe punkty.
2. Odwołanie powinno zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana, oraz krótkie uzasadnienie przyczyny kwestionowania oceny. Treści zadań konkursowych wraz z modelem odpowiedzi i schematem punktowania nie są objęte trybem odwoławczym.
3. Organizator konkursu rozpatruje odwołania w ciągu 20 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia
po upływie terminu składania odwołań. Decyzja organizatora jest ostateczna.
4. Odwołania wniesione z naruszeniem trybu odwoławczego nie będą rozpatrywane.


§ 7.

Nagrody

1. Laureatami konkursu „SOKRATES” zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia, czyli 27pkt. Uczniowie otrzymują dyplom i nagrodę rzeczową. Laureatom konkursu przyznaje się miejsca i wpisuje je na dyplomie.
2. Finalistami konkursu „SOKRATES” zostają uczestnicy, którzy uzyskali, co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia, czyli 24pkt. Uczniowie otrzymują dyplom.
3. Dyplomy o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata będą wysyłane do szkół niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
4. Dla każdego nauczyciela zaangażowanego w organizację konkursów zostanie przygotowany dyplom poświadczający współorganizowanie Ogólnopolskiego Konkursu „SOKRATES”.
5. Dla każdej szkoły, z której w konkursach łącznie ze wszystkich przedmiotów weźmie udział więcej niż 200 uczniów, organizator przewiduje nagrodę w postaci książek (repetytorium, vademecum, testy itp.).


§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje firma B. J. Creative Training.
2. Materiały konkursowe na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.
3. W przypadku, gdy termin wykonania czynności przewidzianej regulaminem, przypada na dzień wolny od pracy oraz przerwy świąteczne i ferie zimowe, terminem jej wykonania jest kolejny dzień roboczy po wyznaczonym terminie.
4. Regulamin konkursu może być zmieniany w ciągu roku szkolnego tylko w przypadku uzasadnionej konieczności.
5. Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Dyrektor szkoły, który w tym celu powołuje Szkolną Komisję Konkursową dla każdego konkursu. Szkolna Komisja Konkursowa składa się z przewodniczącego i co najmniej jednego członka. W przypadku, gdy do etapu szkolnego przystępuje więcej niż 30 uczestników, wymagana jest obecność drugiego członka komisji.
6. Prace uczniów i oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażeniu zgody na opublikowanie danych osobowych dziecka, oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursu przechowuje Dyrektor szkoły w celu ewentualnej jej weryfikacji przez organizatorów konkursów.
7. W przypadku ujawnienia treści zadań konkursowych przed terminem konkursu osobom nieupoważnionym organizator może podjąć decyzję o unieważnieniu konkursu przeprowadzonego na terenie danej szkoły.