RODO

RODO • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (w tym wizerunku) uczestników konkursu i ich rodziców (konkurs, którego organizatorem jest Szkoła).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) Organizator Konkursu informuje, że:

 • Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych dziecka jest organizator II Ogólnopolskiego Konkursu „Sokrates” o zasięgu ogólnopolskim tzn. B. J. Creative Training
Beata Jaszczak-Figiel

NIP: 9221947754
REGON: 381204687 z siedzibą w Cisiu ul. Lazurowa 6, 05-074 Halinów

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@bjct.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny:
B. J. Creative Training
Beata Jaszczak-Figiel
Cisie ul. Lazurowa 6, 05-074 Halinów

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W celach związanych z udziałem dziecka i przeprowadzeniem II Ogólnopolskiego Konkursu „Sokrates” o zasięgu ogólnopolskim Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka administrator będzie przetwarzał wizerunek dziecka celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność placówki, wynikających z jej zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i talentów uczniów.
Przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku dziecka w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu tych danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w Konkursie.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na udział dziecka w Konkursie.

 • Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Pani/Pana dziecka w tym wizerunku będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 • Odbiorcy danych osobowych

Wizerunek dziecka zostanie rozpowszechniony na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.
Dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.
Dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.
Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udziału dziecka w Konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na udział dziecka w Konkursie.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Pani/Pana dziecka do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

Wzór wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka

………………………………………………………………………………….. ,( imię i nazwisko dziecka)

którego jestem przedstawicielem ustawowy/osobą uprawnioną do reprezentowania dziecka, w zakresie danych: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły do której uczęszcza uczestnik, wiek przez firmę
B. J. Creative Training
Beata Jaszczak-Figiel
NIP: 9221947754
REGON: 381204687 z siedzibą w Cisiu ul. Lazurowa 6, 05-074 Halinów w celu przeprowadzenia II Ogólnopolskiego Konkursu „Sokrates” o zasięgu ogólnopolskim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również promocję ww. konkursu jako formy promocji szkoły, uczestników i pracowników, a także w celu, wykonywania zdjęć oraz publikacji informacji na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w  materiałach informacyjnych.

 • Oświadczam, że zapoznałem się/ zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych mojego dziecka* przez firmę

B. J. Creative Training
Beata Jaszczak-Figiel
NIP: 9221947754
REGON: 381204687 z siedzibą w Cisiu ul. Lazurowa 6, 05-074 Halinów pozyskanych w wyżej wymienionym celu.

 • Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia wyżej wyrażonej zgody. Cofnięcie przeze mnie wyżej wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

*niewłaściwe skreślić

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu wizerunku na podstawie zgody

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych dziecka jest organizator II Ogólnopolskiego Konkursu „Sokrates” o zasięgu ogólnopolskim tzn B. J. Creative Training
Beata Jaszczak-Figiel
NIP: 9221947754
REGON: 381204687 z siedzibą w Cisiu ul. Lazurowa 6, 05-074 Halinów. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@bjct.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny:
B. J. Creative Training
Beata Jaszczak-Figiel
Cisie ul. Lazurowa 6, 05-074 Halinów.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Pani/Pana dziecka w tym wizerunek dziecka w celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność placówki, wynikających z jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji na podstawie wyżej wyrażonej zgody na wykorzystanie i publikację wizerunku dziecka, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyżej wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Okres przetwarzania danych osobowych

Wizerunek dziecka będzie przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych placówki w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 • Odbiorcy danych osobowych

Wizerunek dziecka zostanie rozpowszechniony na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych dziecka.
Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Pani/Pana dziecka do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku  oraz jego rozpowszechnianie
Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania dziecka

……………………………………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka)
Zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) wyrażam zgodę na: nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalenie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez firmę:
B. J. Creative Training
Beata Jaszczak-Figiel
NIP: 9221947754
REGON: 381204687 z siedzibą w Cisiu ul. Lazurowa 6, 05-074 Halinów

 wizerunku ww. dziecka utrwalonego podczas wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń, organizowanych w ramach prowadzonej przez ww. firmę np. wycieczki, udział w imprezach i wydarzeniach zewnętrznych, uroczystości szkolne, wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami utrwalania w celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność firmy wynikających z jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji, poprzez publikację wizerunku dziecka:

 • w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium*, lub wyłącznie poprzez publikację:                          
 • na stronie internetowej firmy**,
 • na stronie firmy prowadzonej na portalu Facebook**,
 • na terenie firmy**,
 • w drukowanych materiałach informacyjnych w postaci broszur lub ulotek**,
Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez firmę lub osoby trzecie działające w jej imieniu zmian i modyfikacji utrwalonego wizerunku dziecka polegającego wyłącznie na jego obróbce graficznej ( np. zmiana kadrowania) z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą w żaden sposób zniekształcać wizerunku dziecka.
       
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka przez placówkę.

Warszawa, dnia …………………………                          …………………………………………………………………………

(podpis przedstawiciela ustawowego/innej osoby uprawnionej)

*wstawić x w okienku w przypadku wyrażenia zgody na publikacje w dowolnej formie za pośrednictwem dowolnego medium,
**wstawić x w okienku właściwym dla treści zgody.